Reisvoorwaarden studiereis Turijn 2021

 In Uncategorized

Beste leden,

Morgen is de inschrijving voor de studiereis naar Turijn. Om ervoor te zorgen dat jullie weten waar je je voor inschrijft zijn dit de reisvoorwaarden die in het contract staan. Lees deze even door als je overweegt om je in te schrijven!

Reisvoorwaarden Turijn 2021

Artikel 1

1.1
De reissom bedraagt om en nabij 350 euro.

1.2
Mycelium kan de reissom verhogen tot 10 euro indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Artikel 2

2.1
Deelnemer verleent Mycelium éénmalig een machtiging om de reissom in drie termijnen af te laten schrijven van de door de deelnemer opgegeven bank- of girorekening op de hierna genoemde data. Deze data zijn eind januari 2021, eind februari 2021 en eind maart 2021 met een bedrag van de eerste keer 125 euro, de tweede keer 125 euro en de derde keer het restant. Indien noodzakelijk kan de derde afschrijving worden verhoogd met maximaal 10 euro. De definitieve prijs zal voorafgaand aan de derde afschrijving bekend gemaakt worden.

2.2
Inbegrepen in de reissom zijn het vervoer per bus naar Turijn en het vervoer naar het hotel, 8 overnachtingen in het hotel; Hotel & Residence Torino Centro, de betaling voor het openbaar vervoer bij door Mycelium georganiseerde excursies ter plaatse en een avond samen uit eten. Mochten excursies buiten de reiskosten vallen dan zal dit duidelijk vermeld worden. Alle overige kosten zijn niet inbegrepen in de reissom en komen voor rekening van de deelnemer.

2.3
Excursies kunnen verplicht worden om subsidie te ontvangen over de reissom. Wanneer de deelnemer niet deelneemt aan verplichte excursies, kan deze subsidie komen te vervallen.

Artikel 3

3.1
Indien het op een of meer data genoemd in artikel 2.1 om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn af te schrijven van de door de deelnemer opgegeven bank- of girorekening, dient de deelnemer het bedrag binnen 7 dagen contant te betalen in de Myceliumkamer. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de studiereis. De reeds betaalde reissom wordt niet teruggestort.

Artikel 4

Mycelium kan eenzijdig besluiten, zonder opgaaf van reden, dat de reis naar Turijn niet doorgaat. Mycelium zal dan binnen tien werkdagen de reeds van de deelnemer ontvangen reissom aan de deelnemer terugstorten, onder aftrek van de door Mycelium voor de deelnemer gemaakte kosten. De deelnemer kan geen aanspraak maken op de rentevergoeding, hoe dan ook genaamd.

Artikel 5

5.1
Mycelium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke soort dan ook, van de deelnemer, ontstaan tijdens de studiereis.

5.2
Op de totale reisovereenkomst, die is aangegaan door Mycelium met de busmaatschappij (Flixbus) en hotel; Hotel & Residence Torino Centro, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. In alle gevallen waarin Mycelium aansprakelijk wordt gesteld voor schade, ontstaan door toedoen of nalaten van de deelnemer, zal Mycelium zich verhalen op de deelnemer.

Artikel 6

6.1
Deelnemer dient bij aanmelding een geldig paspoort of identiteitskaart te tonen. Indien voor aanvang van de reis het getoonde reisdocument is vervangen door een andere, dient de deelnemer dit uiterlijk voor 1 maart 2021 schriftelijk per mail door te geven aan de reiscommissie van Mycelium.

6.2
De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en annuleringsverzekering.

Artikel 7

7.1
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van zijn/haar naam. De opgegeven naam dient overeen te komen met de gegevens uit het paspoort of het Nederlandse identiteitsbewijs.

7.2
Indien het bij artikel 7.1 genoemde niet klopt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de kosten en andere consequenties die aanpassingen met zich mee brengen.

Artikel 8

Het contract dat door de deelnemer is ondertekend is bindend. Annulering is geen optie.

Liefs, het 32e bestuur der Studievereniging Mycelium

 

Laatste berichten