Belangenbehartiging

Opleidingscommissie
De Opleidingscommissie Communicatiewetenschap is het aanspreekpunt voor alle CW-studenten. In de OLC zitten zes studenten, die als doel hebben voor de belangen van studenten communicatiewetenschap op te komen. Om het Communicatiewetenschappelijke onderwijs met het oog op de kwaliteit te optimaliseren, willen zij graag weten wat er speelt. Voor verbeterpunten, klachten of opmerkingen kun je mailen naar olc.cw@student.ru.nl.

Examencommissie
Per bachelor- en aansluitende masteropleiding fungeert één gezamenlijke examencommissie. De leden van de examencommissies en de voorzitter worden op voordracht van de directeur van het onderwijsinstituut benoemd door de decaan van de faculteit voor een periode van vier jaar. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissies zijn:

– verantwoordelijk zijn voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de betreffende opleiding of groep van opleidingen;
– het aanwijzen van de examinatoren van de tentamens c.q. de studieonderdelen van de opleiding;
– het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleiding en het nemen van maatregelen daartoe;
– het uitvoeren van alle verdere taken die in het OER van de opleiding aan deze commissie zijn toevertrouwd, zoals:
– het beoordelen van de aanvragen om toegelaten te worden tot de opleiding;
– het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vrijstelling van een examenonderdeel; zij verleent of weigert deze vrijstelling, de docent gehoord hebbende;
– het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vervanging van een onderdeel van het studieprogramma van de opleiding door een onderdeel dat buiten de opleiding is of zal worden behaald.

De examencommissie van de opleiding Communicatiewetenschap bestaat uit:

prof. dr. T. Bosse (voorzitter);
dr.C.P.M. Hagemann (secretaris);
dr. N. Notten (lid);
drs. E.A.G. Marsman (adviserend lid)

Studieadviseur
Esther Marsman is de studieadviseur van de opleiding Communicatiewetenschap. Een studieadviseur richt zich met name op advisering en begeleiding van studenten.
Voorbeelden van dingen waarmee je terecht kan bij een studieadviseur:
– Advisering met betrekking tot studievoortgang en studieplanning
– Informatie over regelingen en evt. uitzonderingen bespreken
– Twijfel over studiekeuze
– Bespreken van studie- en/of persoonlijke problemen
– Het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds
– Doorverwijzen naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten
– Aanpassingen voor studenten met een handicap of persoonlijke omstandigheden
– Begeleiding bij studiekeuzes: minorvakken, studeren in het buitenland, mastervariant
– Reflectie (stilstaan bij waar je mee bezig bent: bijv. op studiegebied of bij arbeidsmarktoriëntatie)
– Voorbereiden verzoek aan examencommissie
– Bemiddeling bij conflicten

Informatie over de bereikbaarheid, spreekuur en het maken van een afspraak:
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag
Kamer: SP A 09.19

Elke maandag is er een inloopuur van 14.00-15.00 uur (dan kan je dus langskomen zonder afspraak).
Wil je een afspraak maken? Dat doe je hier!

Met vragen kun je ook per e-mail (e.marsman@maw.ru.nl) of telefonisch terecht, tel.nr.: 024-3612006